ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
HATÁLYOS: 2023. SZEPTEMBER 20. NAPJÁTÓL

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy tájékoztassa Önt az Újbuda Fogászati Centrum Kft.
egészségügyi szolgáltatás nyújtása során folytatott adatkezelési gyakorlatáról, az Adatkezelő
elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az
adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről, a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről,
továbbá, hogy az Adatkezelő megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásainak.

Az Adatkezelő elkötelezett magánszemély páciensei személyes adatainak védelmében és kiemelten
fontosnak tartja információs önrendelkezési joguknak tiszteletben tartását. Adatkezelő a páciens
által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő adatkezelési tevékenysége összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR, a továbbiakban: Rendelet);
b) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
c) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
d) az 1997. évi CLIV. törvény egészségügyről (a továbbiakban: Eütv.);
e) 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
védelméről (a továbbiakban: Eüatv.);
f) 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének egyes kérdéseiről.

1. AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS ÉS AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ALAPELVEI

a) Az Adatkezelő a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat, beleértve az Ön
egészségügyi adatát, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Adatkezelő személyes adatot kizárólag
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.
b) Tájékoztatjuk, hogy az adatok kezelése és felvétele – az adatkezelés minden szakaszában –
megfelel a tisztességesség és törvényesség követelményének.
c) Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési célok elérése érdekében csak annyi és olyan
egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezel, amely az adatkezelési cél megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
d) Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában biztosítja az Ön részére, hogy bármikor
megismerhesse, hogy az Adatkezelő, mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli,
illetve bármikor megtilthassa – a kötelező adatkezelés kivételével – az adatkezelést.
e) Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az Ön
magánszférájának védelmét.

f) Adatkezelő működését folyamatosan dokumentálja, amely során törekszik minden adatfelvétel
vagy adatbevitel hitelességének garantálására a papíralapú dokumentumokon vagy az
elektronikus rendszerekben.
g) Kiskorú vagy cselekvőképtelen személy esetén az adatokat a törvényes képviselő (szülő) adja
meg, és a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű,
ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy (törvényes képviselő)
adta meg, illetve engedélyezte.
h) Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a rá vonatkozó jogszabályok előírhatnak
kötelező adatgyűjtést, amely esetben a magánszemély köteles az egészségügyi és
személyazonosító adatait megadni, Adatkezelő pedig a jogszabályi előírásoknak megfelelően
azokat továbbítani.
i) Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során az egészségügyi dokumentáció kezelésének
rendjét Adatkezelő úgy alakítja ki, hogy a dokumentációhoz, illetve az érintett személyes
adataihoz kizárólag az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevők férhessenek hozzá a
feladatuk ellátásához szükséges mértékben.
j) Adatkezelő harmadik fél részére semmilyen célból nem ad át vagy el, illetve kölcsönöz
személyes adatokat. Kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók
jogosultak hozzáférni az Ön személyes adataihoz az ott megjelöltek szerint.
K) Az érintettnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről
ki(k)nek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes
megismeréséből.

2. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Újbuda Fogászati Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 12249271-1-43-
Cégjegyzékszám: 01-09-568799
Székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 13. 1. emelet
Telefonszám: +3630-750-0000
E-mail: adatvedelem@ujbudaifogaszaticentrum.hu
Web: https://ujbudaifogaszaticentrum.hu/

Adatkezelő felügyelete alatt az egyes adatkezelési műveleteket elláthatja a), a kezelőorvos, b) az
asszisztens, a klinikai higiénikus, c) az Adatkezelő munkavállalói, illetve d) az Adatkezelő által
megbízott jogi vagy természetes személyek.

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő alkalmazására sor kerül. Az adatvédelmi tisztviselő neve:
Molnár Ágnes, elérhetősége: adatvedelem@ujbudaifogaszaticentrum.hu; telefon:+3670-750-0000

3. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL FOLYTATOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelő egyészségügyi szolgáltatását nyújt magánszemélyek számára, amely során a
magánszemélyek személyazonosító és egészségügyi adatát (együttesen: személyes adat) gyűjti,
használja, tárolja, törli (kezeli).

3.1. ADATKEZELÉS CÉLJA

a) az Eüak tv. 4. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítése (az egészség megőrzésének,
javításának, fenntartásának előmozdítása, az érintett egészségi állapotának nyomon
követése, a betegjogok érvényesítése, stb.)
b) az Eüak tv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott speciális esetek (pl. egészségügyi
szakember-képzés, az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy
törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek
munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, az egészségügyi
ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető
szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-gyógyászati
segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, stb.);
C) a fent meghatározott céloktól eltérő célra, az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott
képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) – megfelelő tájékoztatáson alapuló
– írásbeli hozzájárulása alapján;
d) egészségügyi szolgáltatás nyújtása, valamint ahhoz kapcsolódóan szerződéskötés,
kapcsolattartás, számlázás.

3.2. A KEZELT ADATOK KÖRE

a) a személyazonosító adatok (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely, idő, TAJ
szám, telefonszám, e-mail cím, fotó, megjegyzés);
b) kiskorú, illetve a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt
álló személy esetében a törvényes képviselő neve, elérhetősége;
c) az egészségi állapotra, egészségügyi szolgáltatásra, gyógykezelési tervre, gyógykezelésre
vonatkozó adatok, vizsgálati eredmények, leletek (amnéziás lap, gondozási törzslap, stb.);
d) a magánszemély számára nyújtott tájékoztatás tartalma, az általa tett nyilatkozatok,
hozzájárulások, visszautasítások;
e) biztosító által finanszírozott ellátás esetén a biztosító/biztosítás adatai, valamint
egészségpénztár által finanszírozott ellátás esetén az egészségpénztár adatai;
f) Adatkezelő által alkalmazott dokumentumokon megadott adatok;
g) számlázáshoz szükséges adatok (elszámoló lap) .
Az a)-f) pontokban meghatározott adatok együttesen: egészségügyi dokumentáció.

3.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja az egészségügyi szolgáltatás biztosítása során az Eüak tv., valamint az Eü
tv., amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítésének felel meg.
A jogszabályok által nem szabályozott, de az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges
további személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az
Adatkezelővel, mint egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés előkészítése és teljesítése, illetve
az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-
a. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség)

3.4. ADATKEZELÉS MÓDJA
Adatkezelő az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíti az adatfelvétel időpontja
és az adatfelvevő személye mellett a magánszemély személyes és egészségügyi adatait, valamint a
hozzájárulásokat, korlátozó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat is. Az adatok tárolása
Adatkezelő tulajdonában álló szerveren az általa jogszerűen használt szoftveren (Dentadmin3)
keresztül történik. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során Adatkezelő rögzíti továbbá a kezelés
szakszerű lefolytatása céljából szükséges egészségügyi adatokat és a szakmai szabályoknak
megfelelő egyéb adatokat. Adatkezelő eljárása körében a kezelést végző orvos az általa  megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja,
valamint azokat az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során keletkezett egyéb adatokkal együtt a
jogszabályban előírt módon nyilvántartja és tárolja. Emellett gondoskodik a jogszabályban
meghatározott adatok továbbításáról az előírásoknak megfelelően az ott meghatározott címzettek
számára. Az adattovábbítás részleteit (az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a
továbbított adatok körét) visszakereshető módon rögzíti Adatkezelő.

3.5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Eüak tv. 30 §. 1 pontja értelmében az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje az
adatfelvételtől számított legalább 30 év (zárójelentések esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai
felvételek esetében 10 év). Az Adatkezelő maga alakítja ki az egészségügyi dokumentáció
tárolásának szabályait. Az egészségügyi dokumentáció nyilvántartása és tárolása esetében
Adatkezelő különös figyelmet fordítani arra, hogy az részletes, szakszerű, olvasható és
visszakereshető legyen. Az Adatkezelőnek a tárolás során biztosítania kell a dokumentáció
védelmét az illetéktelen hozzáférés-, eltulajdonítás, meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés
ellen.

A számlázáshoz kapcsolódó adatokat a számla kibocsájtásának évét követő 8. év végéig tárolja
Adatkezelő.

Az itt szabályozott tartamok lejártát követően az adatokat Adatkezelő törli. A törlés során a
manuálisan kezelt adatokat fizikailag megsemmisíti, az elektronikusan tárolt adatokat pedig
visszaállíthatatlanul megváltoztatja (anonimizál) vagy töröl.

3.6. ADATOKHOZ HOZZÁFÉRÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adatokhoz az érintett magánszemély, vagy erre vonatkozó nyilatkozata esetén az általa
megjelölt más személy férhet hozzá, kaphat tájékoztatást, illetve rendelkezhet az adatokkal. Az
érintetti megkeresés megvizsgálásáért, valamint a dokumentumok kiadásáért az adatvédelmi
tisztviselő feel.

Adatkezelő az egészségügyi szolgáltatás megfelelő biztosítása érdekében személyes adatokat
továbbíthat más egészségügyi szolgáltató szerződéses partnerei felé, akik önálló adatkezelőként
járnak el. Az adatátadás kizárólag a páciens ellátása érdekében történik, vele egyeztett módon és az
egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges személyes adatokra terjed ki. Aktuális partnerek:
fogtechnikai laborok, Bajcsy-Zsilinszky Kórház Patológia.

3.7. JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT ADATTOVÁBBÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT)
Adatkezelő köteles az EESZT felé (működtetője az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK))
adatot szolgáltatni a betegfelvételtől kezdően. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során
keletkező adatokat Adatkezelő a jogszabályban előírtak szerint, folyamatosan szolgáltatja az
EESZT felé, amely adatokhoz az érintett magánszemély az EESZT működési szabályai szerint
férhet hozzá és rendelkezhet felhasználásukról.

3.8. ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával járó adatkezeléséhez adatfeldolgozót az
elektronikus nyilvántartási rendszer (Dentadmin3) karbantartásához vesz igénybe (cégnév:
Medadmin Kft.., székhely: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36. 1. em. 1. ajtó, Cg.: 06-09-009409
elérhetőség: iroda@medadmin.hu).

4. KAMERARENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Adatkezelő a tulajdonában és üzemeltetésében lévő területen (parkoló, recepció, bejárat)
elektronikus megfigyelőrendszert (továbbiakban: kamerarendszer) működtet, ami által személyes
adatokat tartalmazó képfelvételek (kezelt adatok köre) készülnek.
Adatkezelő a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek
figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatást biztosító módon hívja fel
elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására.

4.1. ADATKEZELÉS CÉLJA

A kamera felvételek készítésének és a képfelvételek rögzítésének a célja:
a) a személyek életének, testi épségének védelme, áruk, eszközök és egyéb értéktárgyak, jelentős
értékű pénz védelme (vagyon védelem), jogsértés körülményeinek tisztázása, bizonyítása;
b) esetleges ügyfélpanaszok elbírálása, kérések kezelése.
A kamerás megfigyelés az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett történik, valamint a
megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének
megfigyelése. Adatkezelő rejtett kamerás megfigyelést nem alkalmaz.

4.2. KEZELT ADATOK KÖRE

A kamerás megfigyelőrendszer kizárólag a megfigyelt területre belépő személy képmását és a
felvételen látható magatartását rögzíti. Hangrögzítés nem történik.

4.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő GDPR 6§ (1) f) pontja szerinti jogos érdeke.
Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve nem jár magas kockázattal, mert a megfigyelés nem nyilvános helyen történik, a megfigyelés
célja nem a természetes személyek viselkedésének befolyásolása, az adatkezelés csak a megjelölt
célból történik, az adatok megismerhetősége szabályozott és az adatok biztonságos tárolása a jelen
technikai színvonalon történik, beleértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Amennyiben
Önnek jogát vagy jogos érdekét a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása érinti, tiltakozhat
jogának vagy jogos érdekének igazolása mellett az adatkezelés ellen.

4.4. AZ ADATOK TÁROLÁSA, HOZZÁFÉRÉS

Adatkezelő a képfelvételeket a kamerák felvevő egységén 3 napig tárolja. A kamerarendszer
működtetésében adatfeldolgozó alvállalkozót nem vesz igénybe, a kamerarendszert az Adatkezelő
működteti.

A kamera rendszer által rögzített felvételek kezelését kizárólag meghatározott személyek, az
ellenőrzésre jogosultak végezhetik. Az élőkép képek megtekintésére jogosultak köre: adatkezelő
vezető tisztségviselői és a recepciós munkakörben foglalkoztatott munkavállaló.
A rögzített felvételek megismerésére jogosult személyek köre: adatkezelő vezető tisztségviselői.

A jelen tájékoztatóban kijelölt személyek jogosultak:

  • a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint
  • a kamera rendszer által rögzített képek visszanézésére,
  • a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli és nem rendkívüli események
    szerint, az adat kimentésére, az adat továbbítására vagy az adattörlésére.

A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a
személy- jogosult megismerni, akinek ez a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez
szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A
rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb
okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Adatkezelő a rögzített felvételeket harmadik fél részére pl. rendőrség, egyéb hatóság részére) csak
törvényben meghatározott esetben (adja át, az adatok szolgáltatásáról készült jegyzőkönyv alapján.
Az ellenőrzésre jogosultak rendszeresen, de legalább hetente ellenőrzik a rendszer üzemelését. Az
üzemeltetés biztonsági mentés külön nem készül.

5. ADATBIZTONSÁG, AZ ADATOK VÉDELME

Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok
biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat
az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi, valamint az egyéb jogszabályok érvényre
juttatásához szükségesek. Az adatokat műszaki vagy szervezési intézkedésekkel védeni kell
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. adatkezelő gondoskodik arról,
hogy minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben az elvárható legnagyobb
gondossággal járjon el az adatok hitelességének megőrzése és az illetéktelen hozzáférés
megakadályozása érdekében.

Az adatokat a felvételkor papíralapú dokumentumban rögzíti az Adatkezelő. Az adatok
pontosságáért az azokat felvevő személy felel. A felvett adatokat az Adatkezelő később az
elektronikus adatbázisban rögzíti visszakereshető formában. A papír alapú dokumentumokat
rendezett, visszakereshető formában, zárható körülmények között kell tárolni. Az elektronikusan
tárolt adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy férhet hozzá, egyéni, titkos
jelszóval bejelentkezést követően. Adatkezelő meghatározott időközönként automatikus biztonsági
mentést végez a számítógépes rendszerében, így folyamatossá téve az adatok mentését. Adatkezelő
informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók
meg.

Adatkezelő és a páciens magánszemély közötti e-mailes kapcsolattartás és kommunikáció során
személyes adatok jelszóval védett módon küldhetők.

Adatkezelő a kamerarendszer alkalmazása során keletkezett adatok adatbiztonságáról a felvételek
rövid tárolási idejének meghatározásával, a tároló eszköz (számítógép) kóddal való levédésével,
valamint a számítógép külön, zárható helyiségben történő elhelyezésével gondoskodik.

6. TÁJÉKOZTATÁS COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL

A honlapon elérhető szolgáltatások egyes részeinek használatakor az Adatkezelő kisméretű, Önnel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a
számítógépére adatfeljegyzés, az Ön további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban beállíthatja, hogy a
cookie-k küldését megtiltsa. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy
funkciók nem működ(het)nek tökéletesen. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését.

7. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Kérjük, ha Ön úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő
jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Az érintett jogai:
Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai
tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben
ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti
el. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30
napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés
elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy
intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Adatkezelő minden olyan
címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel,
illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Szolgáltató tájékoztatást ad a címzettekről.

a) Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontokban írt kapcsolódó információkhoz
hozzáférést kapjon Részeletes szabályokat a Rendelet 15. cikk tartalmazza.

b) A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését is. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak
valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Szolgáltató
előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek. Részletes szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

e) Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult
arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére
informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

f) A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a Szolgáltató jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak. Részletes szabályait a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

g) Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is
A Szolgáltató az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.
Erre vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmaz.

h) Jogorvoslathoz való jog
Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-
11; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint jogainak megsértése
esetén bírósághoz fordulhat.

8. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a személyes adatok kezelésére vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót megváltoztassa. Az erre vonatkozó
tájékoztatást a Szolgáltató a változást megelőző 15 nappal előbb közzéteszi Honlapján.

Budapest, 2023. szeptember 20.

Dr. Bíró Lukács Zsolt
Újbuda Fogászati Centrum Kft.
ügyvezető